Проекти на Наредби, Планове и Програми

Име на документ
132Проект на Наредба за изменение на „Наредба за реда и условията, за поставяне на рекламно-информационни елементи на територията на Община „Родопи” – област Пловдив“

07 Юни 2024г.
Докладна записка, проект и мотиви
131Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община „Родопи”

07 Юни 2024г.
Докладна записка, проект и мотиви
130Проект на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община „Родопи” – Пловдив“

19 Април 2024г.
Докладна записка, проект и мотиви

09 Май 2024г.
Справка
129 Проект на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество,  за организацията и безопасността на движението на територията на Община „Родопи”, област Пловдив

12 Март 2024г.
Проект
Мотиви

27 Март 2024г.
Справка
128Проект на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за предоставяне на социални услуги в Община „Родопи“ – Пловдив“

08 Февруари 2024г.
Докладна записка, проект и мотиви
127Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“ – Пловдив

08 Февруари 2024г.
Докладна записка, проект и мотиви

26 Февруари 2024г.
Справка

126
Проект на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за определянето размера на местните данъци в Община „Родопи“-Пловдив“

24 Януари 2024г.
Докладна записка, проект и мотиви

26 Февруари 2024г.
Справка
125Проект на Наредба за реда на получаване и управление на дарения от Община „Родопи“

17 Ноември 2023г.
Докладна записка
Проект
Мотиви

8 Декември 2023г.
Справка
124Проект на Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари  на горските територии – собственост на Община „Родопи“

01 Ноември 2023г.
Покана за обществено обсъждане
Проект
123Предложение за национална карта на социалните услуги

11 Октомври 2023г.
Покана за обществено обсъждане
Анализ на потребностите на национално ниво
Предложение за национална карта на социалните услуги
122Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането размера на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“ – Пловдив

18 Септември 2023г.
Мотиви
Частична оценка на въздействието
Докладна записка
Проект
Констативен протокол

20 Октомври 2023г.
Справка
121Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет „Родопи“ за определяне размера на местните данъци

18 Септември 2023г.
Мотиви
Частична оценка на въздействието
Докладна записка
Проект
Констативен протокол

20 Октомври 2023г.
Справка
120Проект за приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на рекламно-информационни елементи на територията на Община „Родопи“ – област Пловдив

15 Август 2023г.
Докладна записка
Проект
Мотиви

30 Август 2023г.
Справка
119Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община „Родопи“ за периода 2021-2025г.

25 Юли 2023г.
Предложение
Проект
118Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община „Родопи“ – област Пловдив

14 Юни 2023г.
Докладна записка, проект и мотиви
117Проект на Предложение за планиране на социалните услуги в Община „Родопи“

12 Април 2023г.
Предложение за планиране на социални услуги
Анализ на потребностите
Предварителна оценка на въздействието
Проект на предложение за планиране на социални услуги
116Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община „Родопи“отстраняване на нередности в Приложение №6

15 Март 2023г.
Докладна записка, проект и мотиви

30 Март 2023г.
Справка
115Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община „Родопи“изменение на Приложение №3

14 Февруари 2023г.
Проект и мотиви

28 Февруари 2023г.
Справка
114Приемане на Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози в Община „Родопи“

09 Февруари 2023г.
Докладна записка, проект, мотиви и оценка на въздействието
113Проект на Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в Община „Родопи“

26 Януари 2023г.
Докладна записка
Проект

8 Декември 2023г.
Справка
112Проект на Наредба за изменение и допълнение на Приложение №5 и Приложение №6 към Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община „Родопи“

05 Декември 2022г.
Предложение, проект, мотиви

10 Януари 2023г.
Коригирани – предложение, проект, мотиви

13 Февруари 2023г.
Справка
111Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на социални услуги в Община „Родопи“

01 Декември 2022г.
Проект, мотиви, оценка на въздействието
110Горскостопански план на горските територии собственост на Община „Родопи“

30 Септемврпи 2022г.
План – обяснителна записка, приложения
109Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на социални услуги в Община „Родопи“

08 Септември 2022г.
Предложение, проект, мотиви, оценка на въздействието
108Проект на Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в Община „Родопи“

01 Юли 2022г.
Докладна записка и проект
107Методика за определяне на разходо ориентиран размер на таксите в Община „Родопи“

14 Април 2022г.
Методика
106Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община „Родопи“ за периода 2021-2028г.

31 Декември 2021г.
Проект на Програма
105Проект на Програма за опазване на околната среда – Община „Родопи“ за периода 2021-2028г.

31 Декември 2021г.
Проект на Програма
Приложение1 – лечебни растения
104 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община „Родопи“

13 Декември 2021г.
Докладна записка, проект и мотиви

20 Април 2022г.
Справка
103Проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и младежките клубове на територията на Община „Родопи“

13 Декември 2021г.
Докладна записка и проект

20 Април 2022г.
Справка
102Приемане на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства, лица и двойки, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на Община „Родопи”

08 Септември 2021г.
Съобщение
Докладна записка
Правилник
Приложения
Мотиви

11 Октомври 2021г.
Справка
101Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

08 Септември 2021г.
Докладна записка

11 Октомври 2021г.
Справка
100Проект на Наредба за изменение и допълнение на Приложение №3 към Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община „Родопи“

01 Юни 2021г.
Проект и мотиви

10 Юни 2021г.
Възражение от 10.06.2021г.

15 Юни 2021г.
Становище от 15.06.2021г.

16 Юни 2021г.
Справка
99Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“ във връзка с определянето на такси за административните услуги, касаещи издаване на удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и такива за издаване на скици, схеми и удостоверения, които се извършват от АГКК чрез общината

26 Май 2021г.
Докладна записка, проект и мотиви

30 Юни 2021г.
Справка
98Приемане на План за защита от бедствия на Община „Родопи“

14 Май 2021г.
Докладна записка и проект
План за защита от бедствия
План за защита при снегонавявания и обледенявания
План за защита при наводнения
План за защита при масови горски и полски пожари
План за действие при радиация
План за защита при земетресения

24 Юни 2021г.
Справка
97Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на Община „Родопи“

28 Април 2021г.
Докладна записка и проект

09 Юни 2021г.
Справка
96Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община „Родопи“

02 Април 2021г.
Докладна записка и мотиви

15 Април 2021г.
Предложение

14 Май 2021г.
Справка
95
Проект на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община „Родопи“

04 Февруари 2021г.
Проект на Програма

05 Март 2021г.
Справка
94План за интегрирано развитие на Община „Родопи“ за периода 2021 – 2027г.

03 Февруари 2021г.
Докладна записка
План

10 Февруари 2021г.
Възражение от 09.02.2021г.

17 Февруари 2021г.
Възражение от 15.02.2021г.

02 Март 2021г.
Възражение от 26.02.2021г.

05 Март 2021г.
Справка

22 Март 2021г.
Протокол от обществено обсъждане
93Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

09 Декември 2020г.
Докладна записка и мотиви

31 Декември 2020г.
Справка
92Проект на Наредба за изменение и допълнение на Приложение №3 към Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община „Родопи“

18 Ноември 2020г.
Докладна записка и мотиви

11 Декември 2020г.
Възражение от 27.11.2020г.

17 Декември 2020г.
Възражение от 14.12.2020г.
Възражение от 17.12.2020г.
91  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет „Родопи“ за определяне размера на местните данъци

12 Ноември 2020г.
Констативен протокол
Доклад
Мотиви и проект на решение
Частична оценка на въздействието

11 Декември 2020г.
Възражение от 27.11.2020г.

15 Декември 2020г.
Справка
90Приемане на план-сметките за приходите и разходите за всяко населено място на територията на Община „Родопи“ в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021г.

12 Ноември 2020г.
Констативен протокол
Покана
Докладна записка
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

14 Декември 2020г.
Справка
89Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“

06 Ноември 2020г.
Докладна записка и проект
Мотиви

17 Декември 2020г.
Справка
88Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност, реда, условията и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община „Родопи“

06 Октомври 2020г.
Докладна записка
Проект
87Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“

10 Септември 2020г.
Докладна записка
Предложение
Проект
Мотиви
86Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“

05 Август 2020г.
Докладна записка и проект
Приложение №5

18 Август 2020г.
Мотиви

19 Август 2020г.
Възражение от 17.08.2020г.
85Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисните (начални) наемни цени на имоти – общинска собственост

05 Август 2020г.
Докладна записка и мотиви
84Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община „Родопи“ за периода 2020 – 2025г.

30 Юли 2020г.
Докладна записка и програма

16 Март 2020г.
Докладна записка и програма

02 Септември 2020г.
Възражение от 13.08.2020г.
Писмо от 17.08.2020г.
83Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и и биогорива на Община „Родопи“ за периода 2020 -2023г.

30 Юли 2020г.
Докладна записка и програма

  16 Март 2020г.
Докладна записка и програма

02 Септември 2020г.
Възражение от 13.08.2020г.
Писмо от 17.08.2020г.
82Приемане на нова „Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община „Родопи“

17 Февруари 2020г.
Докладна записка и проект
81Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община „Родопи“

29 Януари 2020г.
Докладна записка и мотиви
80Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за изключване на имот № 043052 в землището на с.Брестовица, общ.”Родопи”, обл.Пловдив, включен в списъци с имоти по Предложение с Изх.№ 959/30.12.2011г. от Началника на ОСЗ-Родопи до Общински съвет „Родопи” /Вх.№ 92-ОбС-27/30.12.2011г./ за обезщетяване на правоимащи собственици или техните наследници, което предложение е прието с Решение № 231, взето с Протокол № 7/10.07.2015г. на ОбС-Родопи. Настоящото производство се открива, тъй като съгласно Писмо с Вх.№ 92-ОбС-27/18.09.2019г. на Началника на ОСЗ – Родопи горепосоченият имот представлявал част от стопански двор, с начин на трайно ползване – свободна площ и неправомерно е бил включен в списъка за обезщетение на правоимащите собственици и наследници и следва да бъде изключен от Решение № 231, прието с Протокол № 7/10.07.2015г. на Общински съвет „Родопи“.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление.


15 Януари 2020г.
Докладна записка
79Приемане на план-сметките за приходите и разходите за всяко населено място на територията на Община „Родопи“ в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020г.

13 Ноември 2019г.
Констативен протокол
Покана
Докладна записка
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
78Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“

31 Октомври 2019г.
Докладна записка
77Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет „Родопи“ за определяне размера на местните данъци

18 Октомври 2019г.
Констативен протокол
Доклад
Мотиви
Частична оценка на въздействието

19 Ноевмри 2019г.
Справка
76Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за приемане допълнителни списъци със земеделски имоти по предложение с Вх.№ РД-12-04-52/04.07.2019г. на ОСЗ „Родопи“ за предоставяне на земеделска земя с обща площ от 2 041,175 дка за обезщетяване на собствениците от  общинския поземлен фонд, в съответствие с постъпилите искания за обезщетяване със земеделска земя, чрез план за обезщетяване. Настоящото производство се открива с цел достигане до по-висок процент за ефективно обезщетяване на правоимащите лица със земеделски имоти.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление.


30 Юли 2019г.
Докладна записка
Списък – предложение ОСЗ Родопи

29 Август 2019г.
Възражение от 23.08.2019г.
Възражение от 29.08.2019г.
Възражение2 от 29.08.2019г.
Становище – предложение

05 Септември 2019г.
Решение 271 на ОбС-Родопи от 03.09.2019г.
75Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на битови отпадъци, строителни отпадъци, биоразградими отпадъци, опасни отпадъци от бита и масово разпостранени отпадъци на Община „Родопи“

08 Юли 2019г.
Докладна записка
74Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет „Родопи“ за определяне размера на местните данъци

24 Юни 2019г.
Констативен протокол
Прочети доклад
Мотиви
Частична оценка на въздействието

06 Август 2019г.
Справка
73Приемане на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – собственост на  Община „Родопи“

20 Май 2019г.
Констативен протокол
Докладна записка
Мотиви и предварителна оценка на въздействието
72Приемане на Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община „Родопи“

20 Март 2019г.
Докладна записка
Справка
71Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските горски територии, собственост на  Община „Родопи“

13 Март 2019г.
Докладна записка
Справка
70Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на  Община „Родопи“

08 Март 2019г.
Докладна записка
Справка
69Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в Община „Родопи“

11 Януари 2019г.
Докладна записка
Справка
68Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община „Родопи“

12 Ноември 2018г.
Докладна записка
67Приемане на Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в Община „Родопи“

05 Ноември 2018г.
Констативен протокол
Докладната записка
Мотиви и предварителна оценка на въздействието
66  Приемане на Вътрешни правила за организацията на работа на Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет „Родопи“, реда за извършване на проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ и за установяване конфликт на интереси

08 Октомври 2018г.
Докладна записка
65Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

08 Октомври 2018г.
Докладна записка
64Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“

10 Юли 2018г.
Констативен протокол
Доклад
Мотиви
Частична оценка на въздействието

13 Август 2018г.
Справка
63Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

18 Юни 2018г.
Докладна записка
62Приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община „Родопи“

23 Май 2018г.
Докладна записка
61Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

03 Май 2018г.
Докладна записка
60Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община „Родопи“

13 Април 2018г.
Докладна записка
59Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисни (начални) наемни цени на имоти – общинска собственост

23 Март 2018г.
Докладна записка
58Проект на Програма за управление на отпадъците 2018 – 2020г. на Община „Родопи

22 Март 2018г.
Проект на наредба
57Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

19 Февруари 2018г.
Докладна записка
56Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисни (начални) наемни цени на имоти – общинска собственост

09 Февруари 2018г.
Докладна записка
55Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет „Родопи“

26 Януари 2018г.
Докладна записка
54Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет „Родопи“

06 Декември 2017г.
Докладна записка
53Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи

26 Октомври 2017г.
Докладна записка
52Приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет „Родопи

26 Септември 2017г.
Докладна записка
51Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламна дейност на Община „Родопи“

23 Юни 2017г.
Докладна записка
50  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет „Родопи“

02 Юни 2017г.
Докладна записка
49Приемане на наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община „Родопи“

31 Май 2017г.
Докладна записка
48 Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за рекламна дейност на Община „Родопи“

31 Май 2017г.
Докладна записка
47ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №13 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА „РОДОПИ“

18 Май 2017г.
Докладна записка
46ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“

25 Април 2017г.
Докладна записка
45ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕИ ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ

25 Април 2017г.
Докладна записка
44Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община „Родопи“

21 Април 2017г.
Проект на наредба и мотиви
Справка
43Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и постоянните комисии на общинската администрация

28 Март 2017г.
Докладна записка
42ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „РОДОПИ“

22 Март 2017г.
Докладна записка
41ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕИ ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ

15 Март 2017г.
Докладна записка
40ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“

14 Март 2017г.
Докладна записка
Справка
39ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №13 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА „РОДОПИ

10 Март 2017г.
Докладна записка
38ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“

25 Януари 2017г.
Докладна записка
37ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ

12 Януари 2017г.
Докладна записка
36ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ

15 Декември 2016г.
Докладна записка
35ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

16 Ноември 2016г.
Изменение на наредба
Частична оценка на въздействието
34ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „РОДОПИ“ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

08 Ноември 2016г.
Проект на наредба и мотиви
33Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет,постоянните комисии и на общинската администрация

30 Август 2016г.
Докладна записка
32Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община „Родопи“

29 Август 2016г.
Докладна записка
31Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община „Родопи

23 Август 2016г.
Докладна записка
Мотиви
30Проект на наредба за дейностите в детските градини на територията на Община „Родопи

19 Август 2016г.
Проект на наредба
29Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детските градини на територията на Община „Родопи“

05 Август 2016г.
Проект на наредба
28Проект на наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община „Родопи“

05 Август 2016г.
Проект на наредба
27Проект на наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на Община „Родопи

13 Април 2016г.
Проект на наредба
26Проект на наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия на територията на Община „Родопи“

13 Април 2016г.
Проект на наредба
Мотиви
25Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

22 Декември 2015г.
Проект на правилник
24Даване на съгласие Община „Родопи“ да стане редовен член на Асоциация общински гори и определяне на пълномощен представител на Община „Родопи“ в общото събрание на Асоциация общински гори

14 Май 2015г.
Докладна записка
23Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община „Родопи
22Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община „Родопи

09 Април 2015г.
Проект на наредба
Мотиви
21Проект на стратегия за развитие на туризма в Община „Родопи“ (2014-2020г.)
20Проект на общински план за развитие на Община „Родопи“ за периода 2014-2020г.
19Проект на правилник за работа на обществен съвет за наблюдение и контрол
18Проект на механизъм за наблюдение и контрол на реализацията на общински политики – Община „Родопи“
17Проект на програма за развитие на интензивното земеделие в Община „Родопи“ 2014-2020г.
16Проект на Цели, приоритети и мерки за развитие на Община „Родопи“ за периода 2014-2020г.
15Проект на изменение и допълнение на наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община „Родопи“
14Проект на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община „Родопи“
13Проект на изменение и допълнение на наредба за управление на общинските пътища
12Проект на наредба за насърчаване на инвестициите в Община „Родопи“
11Проект на решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето на местни данъци и цени на услуги на територията на Община „Родопи“

08 Май 2014г.
Докладна записка
10Годишен план за развитие на социалните услуги в Община „Родопи“ – 2014г.
9Проект на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община „Родопи“ 

10 януари 2014г.
Проект на наредба
8Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община „Родопи“, приета от Общински съвет „Родопи“

03 януари 2014г.
Проект на наредба
Мотиви
7Проект на наредба за управление на БО, СО, БИОО, ОБО и МРО на Община „Родопи“
6Проект на правила за кандидатстване, приемане и записване на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Община „Родопи“
5Проект на общинска програма за закрила на детето – 2013г.
4Проект на правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община „Родопи“
3Проект на наредба за упрабление на общинските горски територии собственост на Община „Родопи“
2Общинска програма за закрила на детето 2012г
1Годишен план за развитие на социалните услуги в Община „Родопи“ – 2012г