Телефонен указател

ДЕЛОВОДСТВО

032 604 137;  032 604 156

delovodstvo@rodopi.bg


МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

032 604 115;  032 604 141

mdt@rodopi.bg


АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА “РОДОПИ”

ДлъжностИме и фамилияЕтаж / Стая №Служебен телефон
КМЕТПавел Михайлов3/26032 604 100
Зам.кметЕмилия Иванова3/24032 604 100
Зам.кметНеази Таир3/27032 604 103
Зам.кметБорислав Инчев3/30032 604 150
СекретарИванка Петкова3/23032 604 106
    
Председател ОбСГеорги Цанков2/13032 604 126
Зам.председател ОбСИлина Вутова2/13032 604 113
Зам.председател ОбСВалентина Хаджиева2/13032 604 113
Зам.председател ОбСГюлджан Дурмушали2/13032 604 113
    
ССИ и ОМПНиколай Кискинов4/46032 604 123
Гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“Йорданка Гологанова3/23032 604 106
Гл.специалист „Протокол“Ивелина Колева3/25032 604 100
Финансов контрольорАнтоанета Калинова4/34032 604 129
Дежурни  032 604 139
Информация 032 604 147
Дирекция „Инвестиционна политика“
Директор Дирекция „ИП“   
Отдел “Правен“
Н-к отдел „Правен“ и Гл.юрисконсултЯнита Иванова-Илиева 032 604 149
Гл.юрисконсултЮлиян Карабов 032 604 102
Гл.юрисконсултРадостин Семерджиев 032 604 107
Ст.юрисконсултМоника Сали 032 604 107
СпециалистЛина Москова032 604 102
Отдел ”Координации и проекти”
Н-к отдел „КП“Диана Димитрова  088 830 3993 
Мл.експерт “КП”Златомир Дьовленски088 830 3993
Гл.експерт “Инв. контрол”Снежана Стоилова4/37032 604 145
Отдел ”Общинска собственост, екология и горско стопанство”
Н-к отдел „ОСЕГС“Ивайло Иванов 032 604 149
Гл.експерт “ОС“Росица Минчева 032 604 120
Ст.експерт ”Актуване, ТО и регистри собственост“Нели Табакова 032 604 120
Гл.експерт “Управление на ОС“Мира Пироева 032 604 120 
Мл.експерт „ОС“Петя Янчева 032 604 120
Гл.експерт “Екология“Светослав  Димов4/38032 604 127
Гл.експерт “Екология“Милена Герзилова4/38032 604 127
Гл.експерт „Лесовъд“Стефан Бечев4/38032 604 127
Горски стражарМирчо Аврамов 088 461 9747
Дирекция “Финанси и счетоводство“
Директор Дирекция “ФС“ и Гл.финансистИвелина Стефанова2/20032 604 118
Отдел “Счетоводство“
Н-к отдел „Счетоводство“ и Гл.счетоводителПенка Димитрова2/19032 604 160
Гл.експерт ”Счетоводство”Лина Златарева2/21032 604 136
Гл.експерт ”Счетоводство”Елена Дафова2/18032 604 151
Гл.експерт ”Счетоводство”Лалю Бичев2/22032 604 143
Гл.експерт ”Счетоводство”Силвия Бръзкова2/22032 604 143
Ст.експерт ”Счетоводство”Теодора Кехайова2/21032 604 136
Ст.експерт ”Счетоводство”Марина Янева2/18032 604 122
Мл.експерт ”Счетоводство”Нина Йорданова2/12032 604 114
СчетоводителДимитър Михайлов2/18032 604 151
СчетоводителМими Георгиева2/22032 604 143
Главен специалист „Счетоводство и касиер“Мариана Дербатова2/12032 604 114
Отдел“Бюджет и финанси“
Н-к отдел „БФ““Цвета Шишкова2/16032 604 105
Гл.експерт „БФА“Албена Полизова2/16032 604 175
Гл.експерт „ЧР“Василка Горева4/41032 604 125
Мл.експерт „ЧР „Цветана Спасова4/41032 604 125
Специалист „БФА“Диляна Ташева2/16032 604 157
СпециалистВива Калчева2/16032 604 157
Отдел“Местни данъци и такси“
Н-к отдел „МДТ“Тодор Запрянов6032 604 116
Гл.специалист „Прием обработка на документи“Деляна Бинева2032 604 141
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“Теодора Първанова-Гергинова4032 604 140
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“Екатерина Михайлова4032 604 140
Гл.специалист “Прием и обработка“Йорданка Григорова2032 604 141
Гл.специалист “Прием и обработка“Мария Тонова2032 604 141
Гл.инспектор „Прием и обработка“Райна Пампорова2032 604 141
Гл.инспектор „Прием и обработка“Петя Николова-Василева1032 604 115
Счетоводител „МДТ“Атанаска Димова5032 604 119
Касиер-счетоводител „МДТ“Мария Бистрева1032 604 115
Дирекция ”Устройство на територията”
Директор Дирекция „УТ“ и Гл.архитектарх.Атанас Недевски1/7032 604 132
Отдел “Кадастър, регулации и извънселищни територии”
Н-к отдел ”КРИТ”инж.Милена Диварова1/10032 604 138
Гл.експерт „КРИТ”инж.Диляна Аврейска1/6032 604 161
Ст.специалист ”Планопазене”Радостина Герчева1/6032 604 135
Ст.експерт „КРИТ и ЕСУТ“инж.Радославка Атанасова1/6032 604 135
Ст.експерт „КРИТ“инж.Росица Дюлгерова1/6032 604 154
Гл.специалист „КРИТ“инж.Петя Гарова1/6032 604 161
Ст.специалист ”КРИТ”Богданка Вангелова1/3032 604 110
Ст.експерт „КРИТ“инж.Емилия Караминчева1/10032 604 138
Ст.специалист ”КРИТ”Мая Папалова1/6032 604 135
Ст.специалист ”КРИТ”1/6032 604 154
Мл.експерт „КРИТ“1/3032 604 110
Мл.експерт „КРИТ“Мариана Бичова1/3032 604 110
Отдел ”Инвестиционна политика и строителство”
Н-к отдел ”ИПС”арх.Естер Щерева2/17032 604 131
Гл.експерт ”ВиК”инж.Александър Попов2/17032 604 131
Гл.експерт ”ВиК”инж.Росица Влахова2/17032 604 131
Гл.инженеринж.Росица Стефанова2/17032 604 144
Гл.експерт ”Одобр. инв. проекти”арх.Димитър Шишков1/3032 604 110
Ст.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“инж.Величка Стоянова1/7032 604 133
Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“Нели Христова1/8032 604 134
Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“инж.Емилия Златанова1/8032 604 134
Гл.специалист “Инв.проекти“Бистра Стайкова1/8032 604 134
Отдел  “Контрол по устройство на териториите и строителството“
Н-к отдел ”КУТС”Нели Ангелова1/4032 604 111
Ст.експерт “КС“Милена Иванова1/4032 604 111
Гл.специалист “КС“Петрунка Стайкова1/4032 604 155
Специалист “КС“Иван Иванов1/4032 604 155
Отдел  “Капитално строителство и инженерна инфраструктура“
Н-к отдел ”КСИИ”
Гл.експерт ”КС”инж.Гергана Попова4/36032 604 128
Гл.експерт ”КС”инж.Златка Седмакова4/36032 604 128
Отдел “Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“
Н-к отдел „ОСДКСТ“Сузана Николова2/32032 604 121
Секретар МКБППМНЖулиета Калапанкова4/37032 604 145
Гл.експерт „Социални дейности и здравеопазване“Светлана Джаникиян2/32032 604 121
Ст.експерт “ОК“Елена Стоянова2/28032 604 148
Мл.експерт „Спорт и туризъм“Радослав Чотров2/32032 604 121
Мл.експерт „ОК“Радосвета Бочукова2/28032 604 148
Отдел ”Регистрация и гражданско състояние”
Н-к отдел „РГС“инж.Живка Китева3/31032 604 109
Мл.експерт „РГС“Гергана Димова3/31032 604 153
Отдел ”Административно информационно обслужване и услуги”
Н-к отдел „АИОУ“Йорданка Златкова 032 604 149
Гл.експерт ”Инф.технологии”инж.Пламен Апостолов3/33032 604 146
Ст.експерт „АИОУ“Христина Жукова1/2032 604 137
Ст.експерт „АИОУ“Атанаска Онова1/2032 604 156
Гл.специалист „АИОУ“Илиана Тачева1/2032 604 137
Звено “ По чл.29а от ЗМСМА“
Мл.експерт “Обслужване ОбС“Дарина Гушкова2/13032 604 126
Мл.експерт „Обслужване ОбС“Огняна Димитрова2/13032 604 113
Звено „Материално-техническо обслужване“
Снабдител и шофьорВасил Василев3032 604 108
Хигиенистки032 604 124
АДМИНИСТРАЦИЯ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
ДлъжностИме и фамилияGSMСлуж. телефон
с. Белащица
КметКостадин Николов088 264 8227 
Мл.експерт „АИОУ“Мария Даскалова 03100 2266
Мл.експерт „РГС“Васка Иванова 03100 2266
с. Бойково
Кметски наместникИван Пачеджиев088 299 8620 
с. Браниполе
КметДаниела Стоилова088 299 8611 
Гл.специалист „АИОУ“Неше Кърмаджиева088 434 993903113 9939
Мл.експерт „РГС“Ирина Пампорова 03113 9939
с. Брестник
КметАтанас Шопов088 550 2305 
Мл.експерт „АИОУ“Йорданка Цанкова 03114 2221
Мл.експерт „РГС“Елена Тодорова 03114 2221
с. Брестовица
КметЛюбен Радев088 299 8612 
Мл.експерт „АИОУ“Нели Велкова 03142 2233
Мл.експерт „РГС“Росица Попова 03142 2233
с. Дедово
Кметски наместникИван Арамазов088 299 8623 
с. Златитрап
КметАнелия Уланова088 299 8613 
Мл.експерт „АИОУ“Илияна Дончева-Маринова 03128 2555
Гл.специалист „РГС“Венета Вълкова 03128 2555
с. Извор
Кметски наместникДимитър Кръстанов  
с. Кадиево
КметЛиляна Петрова088 550 2308 
Мл.експерт „АИОУ“Тинка Цанкова 03140 1228
Мл.експерт „РГС“Виолета Милушева 03140 1228
с. Крумово
КметРумяна Самоковарева088 299 8614     
Мл.експерт „АИОУ“Юлия Атанасова 03116 2021
Мл.експерт „РГС“Даниела Илиева 03116 2029
с. Лилково
Кметски наместникРумен Димитров088 471 919703109 2400
с. Марково
КметДесислава Терзиева088 600 0805 
Ст.експерт „АИОУ“Десислава Амброзова 03112 2010
Ст.експерт „РГС“Гергана Георгиева 03112 2265
с. Оризари
КметЙордан Тотев088 299 8619 
Мл.експерт „АИОУ“Магдалена Боева 03100 2277
с. Първенец
КметРенета Плевнелиева088 400 0963 
Гл.специалист „Данъчно обслужване и архив“Олга Цветанова 03111 2338
Мл.експерт „АИОУ“Величка Митева 03111 2338
Мл.експерт „РГС“Веселина Петрова-Шишкова 03111 2338
с. Ситово
Кметски наместникВиделина Скръчкова088 265 607603109 2300
с. Скобелево
Кметски наместникПетко Петков088 299 8617 
с. Устина
КметНели Бундева088 400 0806 
Специалист „АИОУ“Румяна Златанова 03145 2010
Гл.специалистЙорданка Цанкова03145 2010
Мл.експерт „РГС“Райна Стефанова 03145 2039
с. Храбрино
Кмет       Ангел Чобанов088 896 3731 
Мл.експерт „АИОУ“Бистра Начева 03120 9929
с. Цалапица
КметИвайло Данаилов088 415 5272 
Ст.експерт „АИОУ“Божидарка Вълчева 03149 2251
Гл.специалистЗапрянка Дочева 03149 2251
Мл.експерт „РГС“Румяна Бръскова 03149 2253
с. Ягодово
КметДимитър Дишев088 897 4356 
Мл.експерт „АИОУ“Мария Кичукова 03104 9904
Мл.експерт „РГС“Велиана Митрова 03104 9904
ДЕТСКИ ГРАДИНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
Детска градинаИме и фамилияДлъжностGSM
ДГ БелащицаЛидия ГориноваДиректор088 289 8200
ДГ ЯгодовоВеселина МурджеваДиректор088 289 8202
ДГ БраниполеКрасимира УзуноваДиректор088 289 8203
ДГ УстинаНадежда КлинчеваДиректор088 289 8204
ДГ КадиевоДиректор088 289 8205
ДГ КрумовоДиана Младенова-НайденоваДиректор088 289 8206
ДГ БрестовицаЗдравка МерджановаДиректор088 289 8207
ДГ ЗлатитрапДиректор088 289 8208
ДГ МарковоИванка БогоеваДиректор088 289 8209
ДГ ПървенецМария ЗапряноваДиректор088 289 8210
ДГ ЦалапицаДесислава МалиноваДиректор088 289 8211
ДГ БрестникЗлатка АтанасоваДиректор088 289 8212