Декларация на ОбС „Родопи“ – против добив на подземни богатства в землището на с.Първенец

Декларация на ОбС „Родопи“ относно изразяване на категорично несъгласие и възражение срещу осъществяване на евентуални незаконосъобразни дейности за търсене и проучване или за проучване, съответно дейности за добив на подземни…

Решение на ОбС „Родопи“ – против възобновяването на спряната кариерна дейност в с.Белащица

Решение № 4, прието с Протокол № 01 от 27.01.2021г. относно Докладна записка с вх. № 53-565-1/27.1.2021г. във връзка с изразяване на съгласие относно позиция, изразена в Докладна записка с…

Освобождаване от вноски за наем или за ползване на общински нежилищни имоти от наематели или ползватели с преустановена дейност вследствие на мерки и ограничения по време на извънредното положение

Докладна записка с Вх.№ 94Г-334-20/27.4.2020г. относно даване на съгласие за освобождаване изцяло от задължението за заплащане на вноските за наем или за ползване на общински нежилищни имоти на територията на…

Отчет за дейността на ОбС „Родопи“ и работата на неговите комисии за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г.

Докладна записка с вх. № ОбС-94Г-334-17/13.4.2020г. относно отчет за дейността на общински съвет „Родопи“ и работата на неговите комисии за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г.: [Решение], [Отчет]

Предложение за отпадане /изключване/ на имот в землището на с.Брестовица, включен в списъци с имоти за обезщетяване

Решение №80, прието с Протокол №03/20.3.2020г. относно  Докладна записка с вх. №92-ОбС-27/13.1.2020г. относно Писмо с Вх.№92-ОбС-27/18.09.2019г. от Началника на ОСЗ–Родопи относно предложение за отпадане /изключване/ на имот в землището на…