Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Красимира Парушева за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на 35 бр. УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица, местност „Текнето“ :

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до „Хидростоп ПВ“ ООД, Петър Синджирлиев и Марийка Даракчиева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност…

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „ТИР – инженеринг“ ЕООД за „Изграждане на складове, офис-сграда и сондажен кладенец до 20м.“ в ПИ в землището на с.Марково,…

Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Недялка Станчева и Николай Станчев за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и образуване на УПИ „Производствени и складови дейности, бензиностанция, АГСС, автосервиз и стопанска дейност“ в землището…

Заповеди на ОДЗ-Пловдив за разпределение на ливади в с.Лилково и с.Ситово

Заповеди на Директора на „Областна дирекция земеделие“ – гр.Пловдив за одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землищата на с.Лилково и с.Ситово за календарната 2023г. :

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Галакси инвестмънт груп“ ООД за „Производствена, складова, търговска и обществено-обслужваща дейност“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“ :

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Девко груп БГ“ ООД за „Изграждане на тръбен кладенец и склад за промишлени стоки“ в ПИ в землището на с.Брестник…

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „АТЛ логистик“ ООД за „Изграждане на офис-сграда, сервиз, склад, ТИР-паркинг и ВЕИ за собствени нужди“ в ПИ в землището на…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Транспортен достъп“ за ПИ в землището…