Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Татяна Асланоглу за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и отпадане и образуване на УПИ „Производствени и складови дейности“ в землището на с.Ягодово, местност „Бреговица“ :

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за „Водовземане от два броя нови тръбни кладенци за допълнително водоснабдяване на с. Марково“ в ПИ…

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Мария Бакларова, Христо Попов и Костадин Миланов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Кону дере“ :

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Жеко Арабов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Браниполе, местност „Стойкова върба“ :

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Елена Ганчева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Герена“ :

Заповеди на ОДЗ-Пловдив

Заповеди на Директора на „Областна дирекция земеделие“ – гр.Пловдив за цените на имотите /средно годишно рентно плащане/, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за стопанската 2023/2024г. с Приложение…

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до неизвестен собственик за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ и отпадане и образуване на УПИ в землището на с.Храбрино, кв.21 :

Променено работно време на отдел „МДТ“

Във връзка с годишно облагане на данък МПС за 2024г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 09.01.2024г. /вторник/ от 13.00ч. до…