Отдаване под наем на кабинет 11 кв.м. – Първенец

Обявление за отдаване под наем за временно /почасово/ ползване на кабинет за „Ментална аритметика“ с площ 11 кв.м., находящ се в училище „Св.Св.Кирил и Методий“, първи етаж в с.Първенец :

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Белослава Дойчинова и Виктория Найденова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“ :

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Стройгруп 7“ ЕООД за „Изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Брестник :

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Галакси инвестмънт груп“ ООД за „Изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково :

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Сотир Паскалев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Обществено обслужване, складови дейности и сондажи“ в землището на с.Браниполе, местност „Мерата“ :

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до неизвестен собственик за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на нов УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица :

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Татяна Богданова, Павел Чолаков, Мария Бояджиева и Румен Тачев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Извор, местност „Табашки…