Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Довеждащи водопроводи от нови тръбни кладенци…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Транспортен достъп за ПИ с ИД…

Протокол за недопускане до разпределение на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване на Илия Стоянов – с.Първенец

Протокол на Комисията от община „Родопи“ за недопускане до разпределение на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване на Илия Стоянов от с.Първенец поради факта, че лицето има задължения към…

Съобщение до Стоян Чаталбашев

Съобщение до Стоян Чаталбашев за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Кону дере“ :

Съобщения до Джордж Блер, Спасена Филипова, Димитър Филипов, Николай Бънев, Иван Филипов, Радка Нюби, Виктория Клисурска, Иван Клисурски, Антоанета Пеева и Генко Пеев

Съобщения до Джордж Блер, Спасена Филипова, Димитър Филипов, Николай Бънев, Иван Филипов, Радка Нюби, Виктория Клисурска, Иван Клисурски, Антоанета Пеева и Генко Пеев за представен проект за изработване на ПУП-ПРЗ…

Съобщения до Васил Динов и Ценко Балкански

Съобщения до Васил Динов и Ценко Балкански за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Храбрино, местност „Бяло поле“ :