Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Атанас Лозанов и Мария Шопова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Складова, търговска и обществено-обслужваща дейност“ в землището на с.Кадиево, местност…

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Даниела Тодорова за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Търговска и обслужваща дейност, жилищно строителство“ в землището на с.Ягодово, местност „Армаданица“ :

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Юрий Ганчев и Величка Манолова за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Дотлука“ :

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Георги Запрянов за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Търговска и обслужваща дейност, жилищно строителство“ в землището на с.Ягодово, местност „Армаданица“ :

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Петко Ангелов БГ“ ЕООД за „Жилищно застрояване, търговска и обществено обслужваща дейност“, „Дом за социални грижи за настаняване на възрастни…

Решение на РИОСВ-Пловдив за прекратяване на процедура по ОВОС

Решение №ПВ 30-П/2022г. за прекратяване на започнала процедура по ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали в част от участък Калоян (9,738 дка) на находище Белащица и площ за…