Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия 20kV между съществуващ…

Съобщение до Станимир Мяшев

Община „Родопи“ съобщава на Станимир Мяшев, че във връзка образувана административна преписка, отстъпва право на строеж на жилищна сграда върху общински УПИ в с.Златитрап

Съобщение до Даниел Иванов

Община „Родопи“ съобщава на Даниел Иванов, че във връзка образувана административна преписка, отстъпва право на строеж върху НИ – общинска собственост в с.Марково

Заповеди на ОДЗ-Пловдив за разпределение на масиви в с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец и с.Устина

Заповеди на Директора на „Областна дирекция земеделие“ – гр.Пловдив за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи за землищата на с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец и с.Устина за стопанската 2021/2022г. и…

Съобщение до Венцислав Бойчев

Съобщение до Венцислав Бойчев за одобрен ПУП-ПР за изменение на УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Чонето“:

Съобщение до Петко Примов

Съобщение до Петко Примов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Браниполе, местност „Стойкова върба“:

Съобщение до Марин Василев

Съобщение до Марин Василев за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Ягодово, кв.11:

Съобщение до Йорданка Филчева

Съобщение до Йорданка Филчева за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Безвредно производство, складове и администрация“ в землището на с.Брестник, местност „Мистроповите“:

Съобщение до Елена Кулева

Съобщение до Елена Кулева за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на ПИ за отпадане на УПИ „За селски туризъм“ и образуване на УПИ „За жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност…