Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от М.Михайлова за „Складова база за авточасти и изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на…

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Алброн“ ООД за „Производствени и складови дейности – „Доставка, складиране на части и детайли за селскостопанска техника и прикачен инвентар,…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20 kV…

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Йорданка Влахова, Стоян Братанов и Пантелей Евтимов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Пичковец“…

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Антоанета Величкова и Десислава Кехайова за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужване – частно училище“ в землището на с.Марково, местност „Витрогона“ :