Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Сехен Мурад, Юзджан Мурад, Валери Йорданов и Димитър Сираков за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „За спорт и развлечения“ в землището на с.Браниполе,…

ДДД мероприятия по график 10.04-12.04.2024г.

Община „Родопи“ ще проведе дезинфекционни и дезинсекционни дейности – ДДД /пръскане срещу кърлежи и комари/ в населените си места по график в периода от 10.04 до 12.04.2024г. За целта следва…

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Ани Баранска за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за част от ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Крумово, местност „Гюбрето“ :

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Транспортен достъп за ПИ с ИД…

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мехмед Тамахкяров за „Изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Устина :

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Реал – ММ“ ООД за „Изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Белащица :

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Железник – М“ ООД за „Изграждане на складова база за търговия с метали и метални изделия“ в ПИ в землището…

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до „Янков и сие“ ООД за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Храбрино, местност „Бяло поле“ :

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мирослав Пирев и Златина Николова-Ранчева за „Жилищно строителство – 3 броя жилищни сгради и сондажен кладенец“ в ПИ в землището на…