Търг за продажба на ПИ – 38 кв.м. в с.Брестовица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 38…

Класация на участниците в открит конкурс – „Маркиране на насаждения за сеч”

Заповед на Кмета на Община „Родопи“ за класиране на участниците в открития конкурс за възлагане изпълнението на дейността : „Маркиране на насаждения за сеч” в Обект №1 – част от горски…

Търг за продажба на ПИ – 286 кв.м. в с.Бойково

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 286…