Конкурс за продажба на ПИ – 26752 кв.м. в с.Цалапица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 26752 кв.м. в…

Търг за продажба на ПИ – 578 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 578…

Търг за продажба на ПИ – 378 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 378…

Търг за продажба на ПИ – 1399 кв.м. в с.Цалапица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 1399…

Търг за продажба на ПИ – 91 кв.м. в с.Лилково

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 91…