Срокове за подаване на декларации за облагане според количеството отпадък и за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2022г.

От 15.10.2021г. до 15.11.2021г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 15.10.2021г. до 30.11.2021г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на…

Променено работно време

Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2021 г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „МДТ“ няма работи с граждани на 28.01.2021г. до 13:00ч.

Във връзка с предстоящо предложение на община „Родопи“ до Общински съвет „Родопи“ за вземане на решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2021г., очакваме Вашите писмени предложения и възражения по изготвения проект на план-сметките за приходите и разходите за всяко населено място в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и предстоящото определяне размера на такса битови отпадъци за 2021г. до 12:00ч. на 14.12.2020г. в деловодството на община „Родопи“, гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ №1А, както и на следния електронен адрес

Във връзка с предстоящо предложение на община „Родопи“ до Общински съвет „Родопи“ за вземане на решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2021г., очакваме Вашите писмени предложения…

Срокове за подаване на декларации за облагане според количеството отпадък и за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2021г.

От 15.10.2020г. до 15.11.2020г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 15.10.2020г. до 30.11.2020г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на…

Променено работно време

Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г. община „Родопи“ уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ няма да работи с граждани…

Променено работно време

Във връзка с годишно облагане на данък МПС за 2020г. община „Родопи“ уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ няма да работи с граждани на 15.01.2020г. след 13:00ч.

Променено работно време

Във връзка с годишно приключване на 2019г. Община „Родопи“ уведомява, че касата на служба „МДТ – събиране и контрол“ ще работи с граждани със следното работно време: 27.12.2019г.. до 16,00ч.,…