Предложение на община „Родопи“ за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2022г.

Във връзка с предстоящо предложение на община „Родопи“ до Общински съвет „Родопи“ за вземане на решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2022г., очакваме Вашите писмени предложения…

Срокове за подаване на декларации за облагане според количеството отпадък и за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2022г.

От 15.10.2021г. до 15.11.2021г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 15.10.2021г. до 30.11.2021г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на…

Променено работно време

Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2021 г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „МДТ“ няма работи с граждани на 28.01.2021г. до 13:00ч.

Предложение на община „Родопи“ за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2021г.

Във връзка с предстоящо предложение на община „Родопи“ до Общински съвет „Родопи“ за вземане на решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2021г., очакваме Вашите писмени предложения…

Срокове за подаване на декларации за облагане според количеството отпадък и за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2021г.

От 15.10.2020г. до 15.11.2020г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 15.10.2020г. до 30.11.2020г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на…

Променено работно време

Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г. община „Родопи“ уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ няма да работи с граждани…

Уведомление до всички собственици на недвижими имоти и възложители на строежи за предоставяне на информация за определяне на данъка на новопостроените сгради и сгради завършени в груб строеж , но не въведени в експлоатация или без разрешение за ползване

Община „Родопи“ уведомява всички собственици на недвижими имоти и възложители на строежи, че в срок до 29 февруари 2020г. /§ 28 от ЗИДЗКПО, обн. в ДВ бр. 96 от 2019г./…

Уведомление до Лицето, упражняващо строителен надзор, или Технически ръководител – за строежите от пета категория за представяне на екземпляр от съставения Констативен акт образец 15 в Сектор „МДТ“

Община „Родопи“ уведомява, че съгласно чл.15 ал.6 от ЗМДТ се задължава Лицето, упражняващо строителен надзор, или Технически ръководител – за строежите от пета категория, да представя екземпляр от съставения Констативен…

Променено работно време

Във връзка с годишно облагане на данък МПС за 2020г. община „Родопи“ уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ няма да работи с граждани на 15.01.2020г. след 13:00ч.