Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Трасе за външен водопровод ПЕВП Ф90“…

Становище на БАН, относно качеството на водата в с.Брестовица

Изготвено становище на Българска Академия на Науките – Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите, относно качеството на подаваната от ВиК ЕООД – Пловдив вода за питейно-битови нужди на…

Инвестиционно предложение от Красимира Власева и Стефан Байданов

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимира Власева и Стефан Байданов за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Османица“:

Инвестиционно предложение от Екатерина Ганева

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Екатерина Ганева за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Ароница“:

Инвестиционно предложение от Алекси Йовчев

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Алекси Йовчев за „Жилищно застрояване – 8 бр УПИ“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Често ореше череши“:

Съобщение до Екатерина Найденова

Съобщение до Екатерина Найденова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужващи, производствени и складови дейности“ в землището на с.Марково, местност „Герена“:

Съобщения до Димитрия Бороджиева, Атанаска Ръжева-Козничка, Мария Ръжева, Атанаска Аскари, Димитър Ръжев, Соня Анодонова и Василка Годжева

Съобщения до Димитрия Бороджиева, Атанаска Ръжева-Козничка, Мария Ръжева, Атанаска Аскари, Димитър Ръжев, Соня Анодонова и Василка Годжева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обекти…

Съобщение до Мелек Изет

Съобщение до Мелек Изет за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Брестник, местност „Изворите“: