Съобщения до Иван Татарев, Димитър Зебеков, Веселина Генова и София Ставрева

Съобщения до Иван Татарев, Димитър Зебеков, Веселина Генова и София Ставрева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец,…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Кабелно захранване на гараж за селскостопанска…

Съобщение до Йордан Изваров

Съобщение до Йордан Изваров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за изменение и образуване на УПИ „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Фиданлъка“:

Променено работно време на отдел „МДТ“

Във връзка с годишно облагане на данък МПС за 2022 г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „Местни данъци и такси“ няма работи с граждани на 11.01.2022г. от 10:30ч. до 13:00ч.