Инвестиционно предложение от ДП „НКЖИ“

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ДП „НКЖИ“ за „Удвояване на участъци  от  ЖП линията Крумово – Свиленград – турска граница“ :

Обява на ОСЗ-Родопи

Уведомление от „Общинска служба по земеделие“ – Родопи за изготвени предварителни регистри на имотите за землища в ОСЗ – Родопи, както следва: с.Златитрап, с.Крумово, с.Лилково, с.Марково, с.Оризари, с.Първенец, с.Устина и…

Съобщения до Илиан Ангелов и Недялка Лазарова

Съобщения до Илиан Ангелов и Недялка Лазарова за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и образуване на УПИ „Производствени и складови дейности, бензиностанция, АГСС, автосервиз и стопанска дейност“ в землището…

Съобщения до Никола Вършилов и Велика Трайкова

Съобщения до Никола Вършилов и Велика Трайкова за внесен проект за изработване на ПУП-ПЗ за изменение на УПИ за обекти „Производствена и складова дейност“ в землищата на с.Брестник, местност „Мистроповите“…

Съобщение до Румяна Аратчиева

Съобщение до Румяна Аратчиева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Складова база, офиси и обслужващи дейности“ в землището на с.Брестник, местност „Долни брантии“…

Съобщения до Богданка Милкова, Руслан Станчев и Даниела Станчева

Съобщения до Богданка Милкова, Руслан Станчев и Даниела Станчева за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и образуване на УПИ „Производствени и складови дейности, бензиностанция, АГСС, автосервиз и стопанска дейност“…

Съобщение до „Ка системс“ ЕООД

Съобщение до „Ка системс“ ЕООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Бедрозов бунар“ :