Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до „Миро Сорелле“ ООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Складова, търговска и обществено-обслужваща дейност“ в землището на с.Кадиево, местност „Узун пара“…

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Димитър Съсълов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Автоцентър – автокъща, склад и офис за извършване на покупко – продажба на употребявани автомобили“…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Захранваща кабелна линия 0,4 kV за…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за…

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Бончо Бончев и Запрянка Бончева за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“ :