Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Антония Ашовалиева и Десислава Бояджиева за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща, складова и търговска дейност“, УПИ „Паркинг“, УПИ „Техническа инфраструктура“ в Централен стопански…

Обява на основание Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Билд инерт“ ЕООД за „Поддържане на проводимостта на коритото на р.Марица, чрез изземване на наносни отложения, преди вливане на р.Чая,…

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Йорданка Щерева за „Жилищно строителство – 12 броя УПИ и изграждане на 12 броя сондажни кладенци“ в ПИ в землището…

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Генчин за „Изграждане на склад за строителни материали, автомивка, автосервиз и кафе аператив“ в ПИ в землището на с.Цалапица…

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Славян Наков за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща, складова и търговска дейност“, УПИ „Паркинг“, УПИ „Техническа инфраструктура“ в Централен стопански двор на с.Марково…

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Стоянов за „Изграждане на  складова база и сондажни  кладенци с дълбочина до 20м.“ в ПИ в землището на с.Браниполе,…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Изместване на ВЛСН извод “БЯЛА ЧЕРКВА”…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Оптична кабелна линия за пренос на…

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Добромир Дашков и Антоанета Тафраджийска за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща, складова и търговска дейност“, УПИ „Паркинг“, УПИ „Техническа инфраструктура“ в Централен стопански…