Заплащане в едномосечен срок на дължимото рентно плащане и сключване на договори за наем от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали в землищата на с.Оризари, с.Златитрап и с.Крумово

Заповед на Кмета на Община „Родопи“ за заплащане в едномесечен срок на дължимото рентно плащане от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали, попадащи в блоковете за земеделско ползване в землищата на с.Оризари, с.Златитрап и с.Крумово, както и явяването им в същия срок в общината за сключване на Договори за наем: