Инвестиционно предложение от Спас Гавазов

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Спас Гавазов за „Жилищно строителство – 2 бр. УПИ и разширяване на селскостопански път“ в ПИ в землището на с.Марково,…

Инвестиционно предложение от Захари Арабаджиев, Мария Кадийска, Тодор Кадийски, Любо Тауков, Мариана Такева и Елена Арабаджиева

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Захари Арабаджиев, Мария Кадийска, Тодор Кадийски, Любо Тауков, Мариана Такева и Елена Арабаджиева за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището…

Инвестиционно предложение от Делчо Калагларски

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Делчо Калагларски за „Изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Белащица :

Съобщение до Иван Трайков

Съобщение до Иван Трайков за внесен проект на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Исаците“ :

Търг за продажба на ПИ – 509 кв.м. в с.Бойково

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 509…

Търг за продажба на ПИ – 560 кв.м. в с.Дедево

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 560…

Съобщения до Юрий Ганчев и Вилена Красиди

Съобщения до Юрий Ганчев и Вилена Красиди за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Дотлука“ :

Съобщение до Светла Тачева

Съобщение до Светла Тачева за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща, складова и хладилна дейност“ в землището на с.Марково, местност „Динките“ :

Срокове за подаване на декларации за облагане според количеството отпадък и за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2023г.

От 17.10.2022г. до 15.11.2022г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 17.10.2022г. до 30.11.2022г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на…