Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Юксел Исмаил за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Складова, търговска, обществено-обслужваща и административна дейности“ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“ :

Търг за продажба на ПИ – 286 кв.м. в с.Бойково

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 286…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно кабелно ел. захранване 1 kV…