Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Стела Моллова, Боян Моллов, „Миракъл ГД“ ООД и Катя Найденова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на…

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Петър Даскалов и Диана Даскалова-Петкова за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Кадиево :

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Улична канализация PP ф400 с дължина…