Съобщения до Спас Бакъров и Атанас Гюлев

Съобщения до Спас Бакъров и Атанас Гюлев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Извор, местност „Бяло поле“:

Съобщение до Татяна Изварова

Съобщение до Татяна Изварова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП за УПИ за обект „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Фиданлъка“:

Инвестиционно предложение от Екатерина Димитрова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Екатеринва Димитрова за „Модернизация на животновъден комплекс за отглеждане на кози състояща се в закупуване на технологично оборудване и земеделска…