Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Славян Наков за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща, складова и търговска дейност“, УПИ „Паркинг“, УПИ „Техническа инфраструктура“ в Централен стопански двор на с.Марково…

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Стоянов за „Изграждане на  складова база и сондажни  кладенци с дълбочина до 20м.“ в ПИ в землището на с.Браниполе,…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Изместване на ВЛСН извод “БЯЛА ЧЕРКВА”…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Оптична кабелна линия за пренос на…

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Добромир Дашков и Антоанета Тафраджийска за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща, складова и търговска дейност“, УПИ „Паркинг“, УПИ „Техническа инфраструктура“ в Централен стопански…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Транспортен достъп до ПИ”, землище на…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Уличен водопровод PE-HD ф110 за захранването…

Предложение на Община „Родопи“ за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2024г.

Във връзка с предстоящо предложение на Община „Родопи“ до Общински съвет „Родопи“ за вземане на решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2024г., очакваме Вашите писмени предложения…