Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Никола Ангелов и Светлана Даскалова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Крумово, местност „Стария двор“ :

Търг за продажба на ПИ – 539 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 539…

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Вирали трейд“ ЕООД за „Обособяване на площадка  за събиране, временно съхранение, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), …

Търг за продажба на ПИ – 286 кв.м. в с.Бойково

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 286…

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Ангелина Ръжева и Николай Ръжев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Складова, производствена, обществено обслужваща и административна дейност“ в землището на с.Браниполе, местност…

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Мила Георгиева, Антоанета Каръмчева и Стефка Христова-Додова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Брестник, местност „Бозалъка“ :

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Янаки Моллов за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, отпадане на УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в кв.16 по плана на с.Цалапица: