Заповеди на ОДЗ-Пловдив

Заповеди на Директора на „Областна дирекция земеделие“ – гр.Пловдив за цените на имотите /средно годишно рентно плащане/, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за стопанската 2023/2024г. с Приложение №1, неразделна част от Заповедта, за землищата на с.Брестовица, с.Златитрап, с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец и с.Цалапица :