Търг за продажба на ПИ – 320 кв.м. в с.Браниполе

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: незастроен имот за жилищни нужди с площ от 320 кв.м. в с.Браниполе: