Търг за отдаване под наем на помещение – 24,00 кв.м. в с.Брестовица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещение с площ от 24,00 кв.м. на първи етаж в сграда-кметство в с.Брестовица за „Офис и административно помещение“: Прочети