Търг за отдаване под наем на незастроен терен – 5,00 кв.м. в с.Ситово

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен с площ от 5,00 кв.м. в с.Ситово за „Търговия с пакетирани стоки и продукти“: Прочети