Търг за отдаване под наем на помещения – 44,35 кв.м. в с.Оризари

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения с обща площ от 44,35 кв.м. на втори етаж в сграда в с.Оризари за „Образователни и хуманитарни дейности“: