Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Красимира Парушева за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на 35 бр. УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица, местност „Текнето“ :