Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Юрий Ганчев и Вилена Красиди за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Дотлука“ :