Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Спас Вършилов, Митра Коцева и Йорданка Филчева за внесен проект за изработване на ПУП-ПЗ за изменение на УПИ за обекти „Производствена и складова дейност“ в землищата на с.Брестник, местност „Мистроповите“ и с.Браниполе, местност „Чиирите“ :