Съобщения до „Ка системс“ ООД и Тетида Кадиева

Съобщения до „Ка системс“ ООД и Милена Лазарова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Складова, търговска, административна и обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Бедрозов бунар“ :