Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Иван Татарев, Димитър Зебеков, Веселина Генова и София Ставрева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Аптекарово и метери“: