Съобщения до Димитрия Бороджиева, Атанаска Ръжева-Козничка, Мария Ръжева, Атанаска Аскари, Димитър Ръжев, Соня Анодонова и Василка Годжева

Съобщения до Димитрия Бороджиева, Атанаска Ръжева-Козничка, Мария Ръжева, Атанаска Аскари, Димитър Ръжев, Соня Анодонова и Василка Годжева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обекти „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „До селото“: