Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до „МКБ“ ООД и „Проджест истейт“ ЕООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Производствени, обслужващи и складови дейности и ФЕЦ транспортен достъп“ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“: