Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Емил Коев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Склад за промишлени стоки, офис, магазин“ в землището на с.Първенец, местност „Дотлука“ :