Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Мария Умурска, Станимира Василева, Мария Хосни, Георги Костадинов и Евдокия Костадинова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Браниполе, местност „Стойкова върба“ :