Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Тодорка Бояджиева, Петър Бояджиев, Иван Муратев, Елизабета Бояджиева, Димитър Икономов, Васил Бояджиев, Валентин Бояджиев и Андон Бояджиев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Исака“ :