Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до „Българска фуражна компания“ ЕАД за одобрен ПУП-ПЗ за УПИ „Промишлено строителство, стопанска дейност“ в землището на с.Първенец, местност „Чакъла“ :