Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Димитър Съсълов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Автоцентър – автокъща, склад и офис за извършване на покупко – продажба на употребявани автомобили“ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“ :