Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Емил Илиев, Стойна Илиева и Михаил Илиев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „База за съхранение на селскостопанска продукция, за разширение на път и полски път“ в землището на с.Марково, местност „Бялата воденица“ :