Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Сотир Паскалев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Обществено обслужване, складови дейности и сондажи“ в землището на с.Браниполе, местност „Мерата“ :