Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Елена Ганчева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Герена“ :