Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Ангелина Ръжева и Николай Ръжев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Складова, производствена, обществено обслужваща и административна дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“ :