Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Румяна Николова, Теодора Бахарова и Евгения Топалова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Белащица, местност „Текнето“ :