Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия 20kV между съществуващ ТП „Техническа работилница“ и съществуващ БКТП „Детелина“ по плана на с. Цалапица, община „Родопи“ през ПИ и улици в землището на с.Цалапица :