Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ 38.88 – жилищно строителство“ в землището на с. Марково, местност „Пиринчийката“ и „Жилищна сграда“ в УПИ 70.66 – жилищно строителство“ в землището на с. Марково, местност „Черешова градина“: