Съобщение до Виолета Жикова

Съобщение до Виолета Жикова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Текерлека“ :