Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Румяна Аратчиева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Складова база, офиси и обслужващи дейности“ в землището на с.Брестник, местност „Долни брантии“ :