Съобщение до Пламен Русенов

Съобщение до Пламен Русенов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Брестник, местност „Кукленски път“ :