Съобщение до Пенка Мелева

Съобщение до Пенка Мелева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „Кукленски път“: