Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Недялка Станчева за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и образуване на УПИ „Производствени и складови дейности, бензиностанция, АГСС, автосервиз и стопанска дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“ :