Съобщение до Мелек Изет

Съобщение до Мелек Изет за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Брестник, местност „Изворите“: