Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Мария Николова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Складова, търговска и обществено обслужваща – склад и офиси“ в землището на с.Марково, местност „Герена“ :