Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Йордан Стоянов за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ за обект „Търговска, обществено обслужваща, складова и производствена дейност (производство на електроенергия) и трафопост“ в землището на с.Брестник, местност „Кабата“: