Съобщение до Йордан Стоянов

Съобщение до Йордан Стоянов за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ за обект „Търговска, обществено обслужваща, складова и производствена дейност (производство на електроенергия) и трафопост“ в землището на с.Брестник, местност „Кабата“: