Съобщение до Йордан Изваров

Съобщение до Йордан Изваров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за изменение и образуване на УПИ „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Фиданлъка“: