Съобщение до Евгения Филипова

Съобщение до Евгения Филипова за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“ :