Писмено становище във връзка с проведеното Обществено обсъждане на коригиран и допълнен Доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка) – землище с. Първенец

Обява по  чл.17, ал.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – дв, бр. 3 от 2006 г.)

Във връзка с проведено на 07.04.2023г. /петък/ от 18.00ч. в сградата на читалище „Съзнание“ – с.Първенец, ул. „Съединение“ № 57 обществено обсъждане на коригиран и допълнен Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка), землището на с. Първенец, община „Родопи” в изпълнение на чл.17, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, на Възложителя са  предоставени всички материалите с резултатите от общественото обсъждане – протокол изготвен във връзка с чл.17, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и писмените становища, предоставени предварително или по време на обсъждането.

С вх. № 32-01-6#41/19.04.2023 год. в Община „Родопи“ постъпи „Писмено становище във връзка с проведеното Обществено обсъждане на коригиран и допълнен Доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка), землището на с. Първенец, община „Родопи” по чл.17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС от Възложителя на инвестиционното намерение „Толи“ ЕООД, адрес: с. Първенец 4110, ул. ”Съединение“ № 41 с управител Тодор Воденичаров.

В изпълнение на чл.17, ал.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община „Родопи“ предоставя на всички заинтересовани лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат от общественото обсъждане, така постъпилото Писмено становище във връзка с проведеното Обществено обсъждане на коригиран и допълнен Доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка), землището на с. Първенец, община „Родопи” от Възложителя на инвестиционното намерение  „Толи“ ЕООД, адрес: с. Първенец 4110, ул. ”Съединение“ № 41 с управител Тодор Воденичаров“.

Приложено:

Писмено становище във връзка с проведеното Обществено обсъждане на коригиран и допълнен Доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка), землището на с. Първенец, община „Родопи” по чл.17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС от Възложителя на инвестиционното намерение  „Толи“ ЕООД, адрес: с. Първенец 4110, ул. ”Съединение“ № 41 с управител Тодор Воденичаров“.