Отмяна на търг за продажба на ПИ в с.Брестник

Заповед за прекратяване на процедурата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот 435 кв.м. в с.Брестник, местност „Червенака“ :