Открит конкурс – „Маркиране на насаждения за сеч”

Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейността : „Маркиране на насаждения за сеч” в Обект №1 – част от горски територии собственост на Община „Родопи”.