Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за „Водовземане от два броя нови тръбни кладенци за допълнително водоснабдяване на с. Марково“ в ПИ в землището на с.Марково :